Semalt täze başlanlar üçin Google analitik gollanmasyny teklip edýär

Kärhanalaryň ösüşini ölçemäge kömek edýän iň ýokary derejeli gurallaryň biri bolmak bilen, Google Analytics-iň Gözleg motory optimizasiýasyna edýän täsiri aradan aýrylyp bilinmez. “Google Analytics” onlaýn web sahypaňyzyň işleýşini, sahypaňyza girýänleriň sanyny we sahypaňyzyň bahasyny ýokarlandyrýan iň oňat gurallaryň biridir.

SEO kampaniýaňyz üçin dogry traffige ýetmek we botlary we içerki traffigi süzmek üçin ýeterlik derejede ünsi çekip bolmaz. Başlangyç hökmünde, SEO esaslaryna düşünmek we Google Analytics hasabatlaryňyzy gözden geçirmekden islenmeýän traffigi nädip süzmek.

“Google Analytics” -e düýbünden düşünmäge kömek etmek üçin “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Igor Gamanenkonyň ýönekeý görkezmeleri.

Google Analitik şertleri

“Google Analytics” barada aýdylanda, esasy adalgalara düşünmegiň zerurlygy barada aýratyn ünsi çekip bolmaz. Mysal üçin, gymmatly maglumatlary ýitirmezlik üçin web sahypaňyza Google Analytics koduny guranyňyzda dogry proseduralary ýerine ýetirmek maslahat berilýär. Bu gollanmada, başlaýanlara Google Analytics-e düşünmäge kömek etmek üçin dynç alyş nyrhlary, saparlar we üýtgeşik myhmanlar düşündiriler.

Google Analitik yzarlaýyş kody

Gözleg motory optimizasiýasy barada aýdylanda, maksat bazaryňyza degmek köp zady aňladýar. Google Analytics yzarlaýyş kody marketing geňeşçilerine ýa-da web sahypalarynyň eýelerine kampaniýalarynyň gidişini ölçemäge kömek etmekde möhüm rol oýnaýar. Özboluşly myhmanlaryňyzyň nireden gelendigini yzarlamak, işewürleriň işjeňligini ýokarlandyrmak we dogry görnüşli web sahypalaryny sürmek üçin kärhanalara onlaýn tejribelerini gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Netijeli kampaniýa geçirmek üçin uzak möhletde Google Analytics-de maksatlaryňyzy kesgitlemegi we ýygy-ýygydan yzarlamagy göz öňünde tutuň. Netijeli SEO kampaniýasy, web sahypaňyzdaky baş oýny ulanmak we GA hasabatlaryňyzdan botlary aýyrmak arkaly amala aşyrylyp bilner.

GA ulanyp, web sahypalarynyň wakalaryny yzarlamak

Google Analytics, marketing geňeşçilerine kampaniýada bolup geçýän wakalary yzarlamaga kömek edýän özboluşly guraldyr. Onlaýn marketing barada aýdylanda, potensialyňyzyň nireden gelýändigini bilmek mümkin däl. “Google Analytics”, web sahypalarynyň eýelerini dynç alyş nyrhlaryny ulanmak arkaly öz isleglerine we isleglerine düşünmek arkaly gelýänleriň ünsüni özüne çekmek üçin has gowy ýagdaýda goýýar.

Çykyş baglanyşyklarynda Google Analitikany alyň

Her web sahypasynyň daşarky baglanyşyklara baglydygyna düşünmek, Gözleg motory optimizasiýasyny ýerine ýetirmek üçin gowy ýagdaýy döreder. Mazmun marketingine gezek gelende web sahypaňyza täze we özboluşly mazmun goýmak gaty möhümdir. Maksat bazaryňyza girmek we uzak möhletde hakyky traffige ýetmek üçin çykýan baglanyşyklardan peýdalanyň. Başlaýanlar üçin çykýan baglanyşyklary nädip ulanmalydygyna we olary Google Analytics-de nädip hödürlemelidigine düşünmek maslahat berilýär.

Işgärleriňiziň potensial gelýänler we ulanyjylar bilen gatnaşygyny ölçemek barada pikir edip gördüňizmi? Maksatly diňleýjiňizi hakyky wagtda urmak tutanýerliligi we goşmaça tagallany talap edýär. Google Analytics maglumatlaryndan islenmeýän maglumatlaryň nädip aýrylyp bilinjekdigi barada birnäçe makala çap edildi. Spamerleriň web sahypaňyza gözegçilik etmegine ýol bermäň. GA-nyň işleýşine çuňňur düşünmek üçin Google Analytics başlangyç gollanmasyndan geçiň.

send email